سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امتحان

تو ای بشر حق نداری آنچنان در عشق کسی فرو روی که خدا تحت و شعاع قرار گیرد ....


اما ای خدا این انسانهای پاک تجلی وجود تواند من آنهارا میستایم زیرا خلیفه تواند من انهارا دوست میدارم زیرا تو آنهارا دوست میداری....

ای خدامن میخوام کسی را دوست بدارم که ملموس باشد...

بتوانم با همه ابعاد وجودم از روح و نفس و جسم آن معبود را حس کنم

با دستم لمس نمایم

با چشمم از زیباییش لذت ببرم

باقلبم از احساسات پاکش آگاه شوم

و با روحم با او به معراج بروم

همه ی ابعاد وجودم را قربانی وجودم کنم

و از فنا شدنم بزرگترین لذت ابدیت را حس کنم

امتحان الهی.....


آرامش

جادنبال ارامش میگردیم؟...وقتی هرموجودی فکر وعملش هم خونی داشته باشه ؟

امید به قدرت مطلق داشته باشه؟پسسسسسس...عقل سالم دربدن سالم...سالم بخوریم وحلال یعنی توی محیط کسب در امدمون

دروغ ...غیبت...تهمت....کم کاری...ممنوع ممنوع ممنوع...چون ارامشو از ما میگیره.....از این درامد خوب بخوریم وبیاشامیم واصراف نکنیم ...وبه

مسکین واسیرویتیم....کمک کنیم..این بدن سالم....وزمینه عقل سالم..مقدار قابل توجهی از مال صرف تربیت انسانی ....که همان شناخت بیشتر دین واعتماد به وجود خدای بزرگ بزرگ بزرگ


اشک

خدایا تو را شکر میکنم که اشک را آفریدی که عصاره حیات انسان است آنگاه که در آتش عشق میسوزم یا در شدت درد می گدازم یا در شوق زیبایی و ذوق عرفانی آب می شوم و سراپای وجودم روح می شود لطف می شود عشق می شود سوز می شود و عصاره وجودم به صورت اشک آب می شود و به عنوان زیبا ترین محصول حیات که وجهی به عشق و ذوق دارد و وجهی دیگر به غم و درد به دامان وجودم فرو می چکد .

اگر خدای بزرگ از من سندی بطلبد قلبم را ارائه خواهم داد و اگر محصول عمرم را بطلبد اشک را تقدیم خواهم کرد .


روزگار ناپایدار...

خدایا تو ناپایداری روزگار را به من نشان دادی،پوچی لذات زودگذر را نمودی ...

،تو را شکر میکنم که از پوچی ها و ناپایداری ها و خوشی ها و قید و بند ها آزادم کردی....

و مرا در طوفان های خطرناک حوادث رها نمودی ...

و در غرقای حیات در مبارزه با ظلم و کفر غرقم کردی...

لذت مبارزه را به من چشاندی...

مفهوم واقعی حیات را به من فهماندی...